uwiezionawsnach

111 tekstów – auto­rem jest uwiezionaw­snach.

po upływie lat do­piero do­ceniamy, że ma­my przy so­bie wspa­niałych ludzi... 

myśl • 26 maja 2012, 21:27

A to, że cza­sem jes­tem cicha,
nie oz­nacza, że się wstydzę.


Ja po pros­tu wiem,
kiedy muszę milczeć. 

myśl • 21 maja 2012, 21:00

Bo praw­dzi­wi przy­jaciele to ta­ki skarb,
że mi­nuta spędzo­na z ni­mi pop­ra­wia Ci hu­mor na cały następny dzień.
Z ano­nimową de­dykacją ;**. 

myśl • 20 maja 2012, 22:57

Nie wie­rzyła w to, że jest dobrze,
póki nie było gorzej. 

myśl • 17 maja 2012, 21:14

Mając do wy­boru dwie równie ważne rzeczy,
zas­tanów się czy war­to wybierać. 

myśl • 16 maja 2012, 23:02

By­wa, że w pośpie­chu gu­bię włas­ny rytm. 

myśl • 15 maja 2012, 20:14

Czy­tając sta­re za­pis­ki uświado­miłam so­bie, że kiedyś pot­ra­fiłam wy­powie­dzieć z siebie dużo bar­dziej war­tościowe słowa niż teraz...
/ wiel­ki powrót?!
zo­baczy­my na jak długo ;) 

myśl • 14 maja 2012, 20:42

No­wy roz­dzial zy­cia. Set­ki prob­le­mow lecz sy­tuac­ja inna.


~ Juz nie wy­rabiam. Zawieszam...
Przyk­ro mi, ze roz­sta­je sie z tak cu­dow­ny­mi ludzmi. Mam nadzieje, ze to co tu do­dawa­lam choc troche sie podobalo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2010, 19:53

Życzyłeś kiedyś, ko­muś tak dob­rze, że ta oso­ba zaczęła w siebie wie­rzyc? Ja tak życzyłam i uwierz, uczu­cie niesamowite. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 grudnia 2010, 11:17

Na no­wo chcesz się zap­rzy­jaźnic.
"No­wy ja, no­wa przy­jaźń" - mówiłeś.
I wiesz co Ci muszę powiedziec?
Ta Two­ja prze­miana jest genialna. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:24

uwiezionawsnach

Bo ja lubię słuchac ciszy ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uwiezionawsnach

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność